Dom zdravlja Budva

Dom zdravlja Budva je sastavni dio sistema zdravstva Crne Gore. U proteklom periodu Dom zdravlja Budva se pored primarne zdravstvene zastite koja obuhvata zdravstveno vaspitanje stanovništva, zdravstvenu zaštitu majke i djeteta, uključujući i planiranje porodice, imunizaciju, prevenciju u suzbijanju lokalnih endemskih bolesti, odgovarajuće liječenje uobičajenih oboljenja, obezbjeđenje ampularnih ljukova i sanitetskog materijala, zdravstvena zaštita odojčadi i djece predškolskog uzrasta, školske djece i omladine, žena, radnika i iznemoglih starijih osoba i ostalo za oko 18000 stanovnika sa stalnim mjestom prebivališta u Budvi i oko 2500 raseljenih izbjeglih lica i brojnim turistima, kojih je ove godine na budvanskoj rivijeri bilo oko 302.600 hiljada.

Pregled postojećih zdravstvenih službi i njihova popunjenost

Dom zdravlja ima, u svom sastavu zdravstvenu stanicu u Petrovcu "Doktor Vojislav Franičević", Ambulantu opšte medicine u Pržnom, Ambulantu opšte Medicine ne u Rafailovićima i stomatološke ambulante u Osnovnoj školi "Stjepan M. Ljubiša" i Srednjoškolskom centru "Danilo Kiš".
Dom zdravlja u Budvi sprovodi primarnu zdravstvenu zaštitu preko svojih ambulanti, poliklinika, specijalističih i povremenih ambulanti i to pored opšte prakse i stomatološke službe stalne specijalističke službe su pedijatrija, ginekologija, medicina rada, mikrobiologija, biohemija, interna medicina, dijagnostika, neuropsihijatrija, epidemiolngija i služba hitne pomoći.

U Domu zdravlja u Budvi je završena Ambulanta za dijalizu kod termalnih oštećenja bubrega, odnosno Ambulanta za Holiday dializu čije je otvaranje planirano do kraja marta 2006 godine.Otvaranjem ove Ambulante u mnogome se poboljšava zdravstvo u našoj Opštini, a takođe se povećava nivo naše turističke - zdravstvene ponude.

Postojanje specijalističkih ordinacija u drugim centrima na obezbjeđenju potrebnog specijalističkog kadra za potrebe građana

Dom zdravlja u Budvi sarađuje sa drugim centrima tako da u tu svrhu postoje povremene specijalističke ambulante. dom zdravlja sarađuje sa specijalističkom bolnicom "Vaso Ćuković" Risan u dijelu ortopedije dr. Nikčević, koji dolazi dva puta mjesečno, Opšta bolnica Kotor u dijelu interne medicine dr. Slobodan Bjelica jednom sedmično, oftamolog dr. Zdravko Belada iz Opšte bolnice Cetinje dolazi svake srijede, hirurzi iz Opšte bolnice Cetinje dva do tri puta mjesečno i specijalista urolog dr. Milan Lisov iz Opšte bolnice Kotor jedanput mjesečno.
U Domu zdravlja Budva radi ljekarska komisija za ljekarska uvjerenja koja se obavlja dva puta mjesečno sa ljekarima specijalistima, oftamologom dr. Brankom Osenk, neuropsihijatrom dr. Dubravkom Mitrović i psihologom Nikolom Bogdanovićem.
Angažovanjem potrebnog specijalističkog kadra napred pomenutog kvalitet i obim usluga JU "Doma zdravlja" se znatno povećava što korisnicima pruža potpuniju zdravstvenu zaštitu.

Vozni park i tehnička opremljenost

Vozni park sa kojim ova ustanova raspolaže je relativno dobar ali je amortizacioni period vozila veoma kratak i brz zbog njihove stalne upotrebe kroz transport naših osiguranika i osiguranika «a strane tokom turističke sezone u bolnice počev od Risna, Kotora, Bara, Cetinja pa sve do Podgorice i Nikšića.

Tehnička opremlienost
Za potrebe mikrobiološke službe nabavljen je autoklav i vortex mikser i za biohemijsku laboratoriju, centrifuga kap i klinički i biohemijski analizator, sistem za testiranje za alergijsku dijagnostiku, autoimune bolesti, hormonalne poremećaje, infekcijske bolesti, kardiar markere, tumor markere i testove trudnoće. Stavljanje u funkciju očekuje se do kraja marta 2006.godine. Agregat je uplaćen i sravljen u funkciju.
Dom zdravlja prostorno funkcioniše u šest objekata i to: Dom zdravlja u Budvi, Zdravstvena stanica u Petrovcu, Ambulanta u Sv. Stefanu, Ambulanta opšte medicine u Rafailovićima, Zubno-školska ambulanta u prostorijama Osnovne škole «Stefan Mitrov Ljubiša», kao i Stomatološkoj ambulanti u Srednjoškolskom centru "Danilo Kiš".
Prostor Doma zdravlja u kojem se pruža primarna zdravstvena zaštita je kvalitetan i iznosi oko 4.500 m2, zajedno sa Domom zdravlja u Budvi, Zdravstvenom stanicom u Petrovcu, Ambulantama u Pržnom- Sv. Stefanu, Ambulantom opšte medicine u Rafailovićima i stomatološkim ambulantama u dvijema školama.


 
DOWNLOAD
 
Vodič za pristup informacijama
 
 Copyright © 2006. JZU Dom zdravlja - Budva